Aktualności

Podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. po raz kolejny w 2017 roku podwyższa swój kapitał zakładowy. Fundusz specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorstw sektora państwowego w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. Pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zgodnie z założeniem strategii rozwoju ma stanowić wyspecjalizowany wehikuł finansowy wyposażony w określony kapitał, który ma być wykorzystywany dla realizacji różnorakich zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Finansowy udział FRS w realizacji przedsięwzięć w tym zakresie ma jednak nadal opierać się w pełni na zasadach rynkowych, komercyjnych oraz przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem działań Spółki za niedozwoloną pomoc publiczną. FRS nadal ma wspierać potencjalnych klientów również merytorycznym doradztwem.

Prezes Zarządu FRS S.A. z siedzibą w Warszawie, Paweł Kolczyński informuje, że na mocy upoważnienia zawartego w Statucie Spółki w dniu 27 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą dokapitalizowania Spółki kwotą 200.000.000,00 zł.

W wyniku tej operacji kapitał zakładowy z kwoty 18.723.300,00 zł został podwyższony do kwoty 49.973.300,00 zł, to jest o kwotę 31.250.000,00 zł, poprzez emisję 312.500 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 100 zł oraz cenie emisyjnej 640 zł za każdą akcję. Łączna cena emisyjna równa jest kwocie 200.000.000,00 zł. Różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji serii C a ich wartością nominalną w wysokości 168.750.000,00 zł przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Skarbu Państwa z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza − Skarb Państwa.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy dla FRS S.A. sąd rejestrowy kapitał zakładowy Funduszu będzie wynosił 49.973.300,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na realizację celów określonych w dokumentach strategicznych Funduszu oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które sprawuje nadzór właścicielski nad Funduszem.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl