BIP

09.01.2023 r.

Uzasadnienie oddania przez FRS S.A. głosów za podjęciem uchwały nr 4 NWZ Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MSR Gryfia S.A.

Fundusz  Rozwoju  Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „FRS”), posiadający  92,361% udziału w  kapitale zakładowym  spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Stocznia Gryfia”), analizując zasadność zmiany wysokości wynagradzania członków organu zarządzającego Stocznią Gryfia wziął pod uwagę wyjątkowe okoliczności dotyczące tej spółki. 

Należy  stwierdzić, że co do  zasady część stała wynagrodzenia całkowitego członków organu zarządzającego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”), jest ustalana z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów, wielkości zatrudnienia, i zawiera się w przedziale określonym w odpowiednim punkcie art. 4 ust. 2 Ustawy. Stocznia Gryfia znajduje się w skali działalności określonej w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy. Ustawodawca przewidział jednak możliwość podwyższenia części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności, wymienione enumeratywnie w art. 4 ust. 3 pkt 1-6 Ustawy, dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa. 

W przypadku  Stoczni Gryfia wzięto  pod uwagę fakt, iż jej  Zarząd  realizuje  program  inwestycyjny  opisany  w Umowie  Inwestycyjnej z dnia 14 września 2020 r., związany z pozyskaniem, posadowieniem i późniejszą eksploatacją nowego doku pływającego o nośności nie mniejszej niż 27 000 t, budowanego zgodnie z Kontraktem BIZM/34/2020 z dnia 14 września 2020 r., który to program znacząco przekracza dotychczasową wartość aktywów trwałych Stoczni Gryfia. Ponadto Zarząd Stoczni Gryfia realizuje program restrukturyzacji opisany szczegółowo w dokumencie pn. „Plan Modernizacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. na lata 2020-2030”, prowadzący do znaczącej zmiany struktury aktywów i przychodów spółki. 

Uwzględniając  powyższe FRS  stwierdził, że  istnieją  wyjątkowe  i szczególne  okoliczności  dotyczące  działalności  prowadzonej przez  Stocznię Gryfia,  co wykazano powyżej. A zatem zostały spełnione przesłanki określone w art. 4 ust. 3 pkt 2 i 3 Ustawy, które uzasadniają wyższą wysokość części stałej wynagrodzenia dla członków Zarządu Stoczni Gryfia niż wynikałyby z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy. 

Mając powyższe okoliczności na uwadze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 grudnia 2022 r., zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy, a także działając na podstawie art. 378 § 2 Ksh oraz § 17¹ i § 33 pkt 3 statutu Stoczni Gryfia, podjęło uchwałę nr 4 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MSR Gryfia S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło w ww. uchwale miesięczne wynagrodzenie stałe dla członków Zarządu Spółki w przedziale kwotowym mieszczącym się od 5 do 7-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.
 

 

Redakcja
Biuletynu Informacji Publicznej
Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Adres redakcji: 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Kontakt – Redaktor prowadzący:

- dni robocze w godzinach 08:30 – 16:30
- Weronika Waśkiewicz – tel: +48 22 821 16 10
- adres e-mail: weronika.waskiewicz@frs.com.pl

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.