Nieruchomości

Nieruchomości

Oferta FRS S.A. obejmuje prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z prawem własności znajdującej się na nich zabudowy. Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane znajdują się w atrakcyjnych miejscach Warmii i Mazur (Iława, Pojezierze Iławskie).


Kontakt w sprawie nieruchomości:

tel: + 48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl

 

 

Iława


Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Powierzchnia: 18.839 m2
Prawo własności nieruchomości gruntowej.

Działka gruntowa Nr 215/2 położona w Iławie, obręb 7, ul. Składowa o pow. 18.839 m2

Księga wieczysta KW EL 1I/00056993/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy działka 215/2 w całości zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (F-MW1). Dla tego przeznaczenia określono następujące warunki szczegółowe:

- projektuje się zespół zabudowy wielorodzinnej
- wysokość zabudowy: do 4 kondygnacji
- dachy podniesione o nachyleniu 15o-20o
- maksymalna powierzchnia zabudowy: 35%
- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 35%
- w obrębie terenów należy zabezpieczyć minimum 1,2 miejsca postojowego na mieszkanie z jednoczesnym zabezpieczeniem miejsca dla placów zabawi i zieleni osiedlowej

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.